нотариална кантора Град Брезник|Ивайло Миладинов|тел.: 087 8687724|тел.: 087 8584248|e-mail - miladinov602@gmail.com|ул. "Чорни" № 13 (сградата на Банка ДСК)

Нотариус
Ивайло Миладинов

№ 602 в регистъра
на Нотариалната камара на
Република България
район на действие – Районен съд гр. Брезник
помощник-нотариус Евгени Гюров
Брезник Нотариус

Нотариусът е централна фигура на цялото нотариално право. В страните, членуващи в Международния съюз на Латинския нотариат, той се определя като юрист, призван да придава на съглашенията на частноправ ...

Всяко лице може да представи на нотариуса частен документ, за да се удостовери неговото съдържание (чл. 590, ал. 1 от ГПК). Заедно с документа молителят трябва да представи и препис от него (чл. 590, ...

Нотариалното удостоверяване, че е връчена от нотариуса на определено лице покана, изходяща от друго лице, става по реда определен от чл. 592 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Молителят, който ...

Прехвърляне на имоти

Прехвърляне на недвижими имоти .

Продажба

Продажба на недвижими имоти. Необходими документи ...

Дарение

При прехвърляне на имот с цел дарение, собствениците на имота...

Замяна

При замяна на имоти, собствениците на имотите трябва да представят..

Дарение срещу издръжка

При дарение на имот срещу издръжка ( труд и гледане ) са необходими...

Право на строеж

За получаване право на строеж е необходимо ...

Ипотека

Ипотека на недвижим имот Ипотека на недвижим имот ...

 

Районът на Районен съд гр. Брезник обхваща територията на

Община Брезник, която включва землищата на следните населени места: гр. Брезник и селата: Арзан, Бабица, Банище, Бегуновци, Билинци, Брезнишки извор, Брусник, Велковци, Видрица, Гигинци, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, Долна Секирна, Долни Романци, Душинци, Завала, Конска, Кошарево, Красава, Кривонос, Муртинци, Непразненци, Ноевци, Озърновци, Ребро, Режанци, Ръжавец, Садовик, Слаковци, Сопица, Станьовци, Ярославци.

  

 С началото на демократичните промени от края на 80 – те години, се поставя въпросът за „раздържавяване” на нотариалната дейност и за реформа в нотариалното право, съобразена с принципите на Международния съюз на Латинския нотариат. Тази необходимост възниква не само с новите политически реалности, но и с многократно увеличения граждански оборот, възникналия пазар на недвижими имоти и невъзможността да се предоставят качествени нотариални услуги на физическите и юридическите лица от „държавния” нотариус.

            Приемането на Закона за нотариусите и нотариалната дейност през 1996 г. слага началото на частния нотариат в България. По силата на този закон нотариусът за първи път е изваден от съдебната система и не е част от държавната администрация. Той е лице, на което държавата възлага извършването на нотариални удостоверявания. Реформата в нотариалната област е най-радикалната и същевременно най-успешната в юридическата област. На 19.10.2004 г. Нотариалната камара на Република България е официално приета за пълноправен член на Международния съюз на Латинския нотариат, който е неправителствена организация, създадена през 1948 г. в Буенос Айрес. Той обединява повече от 70 страни-членки, нотариалните системи на които предвиждат изпълнение на нотариални функции от лице, което не е включено в съдебната система, а е упълномощено от държавата да придава автентичност и сигурност на документите, които издава. „Латинският” тип нотариус е свободен, независим и безпристрастен. Основните принципи на Международния съюз на Латинския нотариат са регламентирани в неговия устав и са възприети в националните законодателства на страните-членки.

           Характерно за държавите-членки е нотариусите да членуват в организации, които ги обединяват и защитават професионалните им интереси. Нотариалната камара е организацията на нотариусите в България, която се създава по силата на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Въз основа на чл. 4 ЗННД може да опраделим Нотариалната камара като юридическо лице, в което членуват по право всички нотариуси.

            Принцип на нотариалното право е, че нотариусът е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона – чл.17, ал. 1 от ЗННД. Съгласно чл. 18 от същия закон на нотариусът се дължи съдействие и уважение при изпълнение на неговите функции. ЗННД гарантира на нотариуса право на достъп до документи – чл. 19, ал. 1. В съдържанието на това право има няколко конкретни правни възможности. От една страна, нотариусът има право на свободен достъп в административните и съдебни служби, като може да прави справки по дела и преписки. На следващо място, по силата на закона той може да иска копия, преписи и документи, както и да получава сведения и удостоверения с предимство.

 

             ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА - Димитров, Кр., Нотариално право, Обща част, 2009 г. 

 

                                                                      

Констативен протокол

При нотариално удостоверяване за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за ...

Нотариално завещание

Наследодателят може да измени реда на наследяване по закон, да внесе изменение в ...

Саморъчно завещание

Наследодателят може да измени реда на наследяване по закон, да внесе изменение в ...

Удостоверяване на препис

Нотариалното удостоверяване на препис от документ предпоставя, че на нотариуса с ...

Продажба на МПС

Договор продажба на МПС

Договори наем

Договори наем

Аренда на зем. земя

Аренда на земеделска земя

Договор за Дружества

Договор за Дружества

Договор за Дружества

Брачен договор

Customer Testimonails
Нотариални новини

Нотариални новини "Очаквайте скоро"