Удостов. на съдържание

Всяко лице може да представи на нотариуса частен документ, за да се удостовери неговото съдържание (чл. 590, ал. 1 от ГПК). Заедно с документа молителят трябва да представи и препис от него (чл. 590, ал. 2 от ГПК). Удостоверяването на съдържанието става, като върху документа с надпис нотариусът удостоверява, че в деня на удостоверяването документът има такова съдържание, което съвпада със съдържанието на преписа, който, надлежно заверен, се подрежда в нарочна книга (чл. 590, ал. 2 от ГПК). Нотариалното удостоверяване на съдържанието цели да се предпази частния документ от подправка на съдържанието, като доказва какво е било съдържанието му в деня на удостоверяването. След удостоверяването на съдържанието документът се връща на лицето, което го е представило.

 

         Нотариална такса – съгласно т. 4 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност за удостоверяване на съдържанието на частни документи без определен материален интерес таксата е за първия екземпляр 10 лв. за първата страница и по 2 лв. за всяка следваща страница, а останалите екземпляри се таксуват като преписи – за първа страница 3 лв., а за всяка следваща по 2 лв. Съгласно т. 9 от Тарифата за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв. Посочените такси са без ДДС.

 

Граждански процесуален кодекс –

Удостоверяване на дата, съдържание и подписи на частен документ

Чл. 590. (1) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписите на частен документ се извършва с надпис върху документа. В случая се прилага чл. 580, доколкото няма особени правила.

(2) За извършеното удостоверяване на датата или подписите се прави бележка в специален регистър за тези удостоверявания. При удостоверяване съдържанието на документ молителят трябва да представи препис от документа. След удостоверяването преписът, надлежно заверен, се подрежда в специална книга.

(3) След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) При едновременно удостоверяване на подписите и съдържанието на документ молителят трябва да представи два или повече еднообразни екземпляра от документа, които се подписват по реда на чл. 589, ал. 2 и 3. След удостоверяването на подписа и съдържанието единият екземпляр се подрежда в специална книга, а другите се предават на молителя.

 

 

 

Използвана литература – проф., д-р Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, 2000 г.