Удостоверяване на препис

Нотариалното удостоверяване на препис от документ предпоставя, че на нотариуса се представя първообразният документ и преписът от него. Нотариусът ги съпоставя и ако установи, че те съвпадат, удостоверява с надпис върху преписа, че той съвпада с първообраза. В надписа се удостоверява от кого е бил представен първообразът, а също дали преписът е снет от оригиналния документ или от препис от него, както и дали в първообраза е имало зачерквания, прибавки, поправки или други особености (чл. 591, ал. 1 от ГПК). Удостоверяването на верността на преписа доказва, че в деня на удостоверяването първообразът е съществувал и че първообразът има съдържанието на преписа. Нотариално завереният препис е сурогат на първообраза. Той дава възможност да се използва доказателствената сила на първообраза, без да се рискува оригиналът, като се носи, представя или оставя на разни места.

 

        Нотариална такса – съгласно т. 6 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Тарифата) за удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа таксата е за първата страница 3 лв. и по 2 лв. за всяка следваща страница. Посочените такси са без ДДС.

 

Граждански процесуален кодекс –

Удостоверяване на препис от документ

Чл. 591. (1) При удостоверяване верността на препис от представени на нотариуса документи той е длъжен да сравни преписа с първообраза и да отрази в удостоверяването от кого е бил представен документът, от който е снет преписът, а също така дали преписът е снет от оригиналния документ или от друг препис и дали не е имало в тях зачерквания, добавки, поправки и други особености.

(2) В случая по ал. 1 се прилагат съответно чл. 589, ал. 1 и чл. 590.

 

 

 

Използвана литература – проф., д-р Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, 2000 г.