Нотариална покана

Нотариалното удостоверяване, че е връчена от нотариуса на определено лице покана, изходяща от друго лице, става по реда определен от чл. 592 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Молителят, който иска връчването на нотариална покана, представя на нотариуса три еднообразни екземпляра от поканата, подписани от лицето, от което поканата изхожда (ако поканата се представя от друго лице подписът на лицето, от което е поканата трябва да бъде нотариално удостоверен). Върху всеки екземпляр нотариусът с подпис удостоверява, че е връчил на определена дата поканата на лицето, до което тя се отнася. Удостоверяването става в деня на връчването. С останалите два екземпляра от поканата нотариусът постъпва по следния начин: единия от тях той предава на лицето, от което изхожда поканата, като документ за факта, че покана със същото съдържание е била връчена на адресата; другия екземпляр се подрежда в нарочна книга. Нотариалната покана доказва, че определено лице е направило известно гражданско изявление (покана, предупреждение и т.н.), че това изявление е било съобщено от нотариуса на друго определено лице и че съобщаването е станало в деня, посочен в нотариалната покана. Така се удостоверяват покани да се изпълни определено задължение, предупреждение за разваляне на сделки и т.н.

   

      Нотариална такса – съгласно т. 3 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Тарифата) за нотариална покана върху екземплярите за връчване таксата е 20 лв., а останалите екземпляри се таксуват като преписи - за първата страница 3 лв. и по 2 лв. за всяка следваща страница. Посочените такси са без ДДС.

 

Граждански процесуален кодекс –

Нотариална покана

Чл. 592. (1) За връчване на нотариална покана молителят трябва да представи поканата в три еднообразни екземпляра. Нотариусът отбелязва върху всеки от тях, че поканата е била съобщена на лицето, до което се отнася, след което единият екземпляр от поканата се предава на лицето, от което поканата произхожда, а другият екземпляр се подрежда в нарочна книга при нотариуса.

(2) По реда на ал. 1 чрез нотариуса се извършват всякакви други съобщения, предупреждения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения.

 

 

 

Използвана литература – проф., д-р Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, 2000 г.