Констативен протокол

При нотариално удостоверяване за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него се съставя констативен протокол. По същия начин се удостоверява съгласието или несъгласието на явилите се лица за извършване на съответните действия. Констативният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от молителя и от нотариуса, след което единият от тях се подрежда в нарочна книга, а другият се предава на молителя, заверен като препис. Констативният протокол доказва с присъщата на нотариалните удостоверявания доказателствена сила удостовереното с него.

   

Нотариална такса – съгласно т. 1, буква а от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Тарифата) за съставяне на констативни протоколи таксата е 20 лв., а екземплярът за молителя се таксува като препис - за първата страница 3 лв. и по 2 лв. за всяка следваща страница. Посочените такси са без ДДС.

 

Граждански процесуален кодекс

Констативен протокол

Чл. 593. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) При удостоверявания за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него се съставя констативен протокол. По същия начин се удостоверява съгласието или несъгласието на явилите се лица за извършване на съответните действия. За съставяне на констативния протокол се прилага чл. 580, доколкото няма особени правила. Констативният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от молителя и от нотариуса. Единият от екземплярите се подрежда в специална книга, а другият се предава на молителя, таксуван като препис.

 

 

 

Използвана литература – проф., д-р Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, 2000 г.