Закони

 

01 - Конституция на ...

01 - Конституция на Република България

02 - Договор за прис ...

02 - Договор за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

03 - Граждански проц ...

03 - Граждански процесуален кодекс

04 - Данъчно-осигури ...

04 - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

05 - Наказателен код ...

05 - Наказателен кодекс

06 - Закон за аренда ...

06 - Закон за арендата в земеделието

07 - Закон за българ ...

07 - Закон за българските лични документи

08 - Закон за движен ...

08 - Закон за движението по пътищата

09 - Закон за държав ...

09 - Закон за държавната собственост

10 - Закон за задълж ...

10 - Закон за задълженията и договорите

11 - Закон за меркит ...

11 - Закон за мерките срещу изпирането на пари

12 - Закон за местни ...

12 - Закон за местните данъци и такси

13 - Закон за наслед ...

13 - Закон за наследството

14 - Закон за нотари ...

14 - Закон за нотариусите и нотариалната дейност

15 - Закон за общинс ...

15 - Закон за общинската собственост

16 - Закон за ограни ...

16 - Закон за ограничаване на плащанията в брой

17 - Закон за собств ...

17 - Закон за собствеността

18 - Закон за собств ...

18 - Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

19 - Закон за търгов ...

19 - Закон за търговския регистър

20 - Закон за устрой ...

20 - Закон за устройство на територията

21 - Търговски закон

21 - Търговски закон

22 - Тарифа за нотар ...

22 - Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

23 - Правилник за вп ...

23 - Правилник за вписванията